Workplace Nordic 360º
Bli bättre med respons

Hur framstår din personlighet på arbetsplatsen?

Du har redan lärt känna dig själv bättre via WorkPlace Big Five Profile™ och du känner till dina bekvämlighetszoner och naturliga sätt att reagera. Jättebra! Skulle du också vilja se på dig själv med andras ögon? Har du någonsin funderat över om andra upplever din personlighet på samma sätt som du själv?

Workplace Nordic 360º
En grund för att utveckla ditt beteende

WorkPlace Big Five Profile™ mäter inte prestationer, men det gör WorkPlace Nordic 360°. Det evaluerar både hur du själv upplever ditt beteende och hur andra personer ser på dig. Idén med WorkPlace Nordic 360° är att synliggöra hur den egna personligheten kommer fram då man samarbetar med andra. Den här kunskapen ger dig en grund för att utveckla dig själv och identifiera områden som är energitjuvar. WorkPlace Nordic 360° hjälper dig att på lång sikt förbättra verksamheten och atmosfären.

Vill du?

 • Lära känna dig själv bättre?
 • Utveckla teamets eller ledningsgruppens verksamhet?
 • Utveckla förmanskapet?
 • Skapa utvecklingsplaner för människor?
 • Försäkra dig om att alla jobbar med det de är bäst lämpade för?
 • Utveckla verksamheten och atmosfären på arbetsplatsen?

Det går snabbt att fylla i Workplace Nordic 360°

 • Frågeformuläret är kort, fokuserar på det väsentliga och går snabbt att fylla i (10-20 minuter).
 • Det är skrivet på ett enkelt och konkret språk, som gör det lätt att förstå.
 • 23 frågor som kartlägger hur ens personlighet tar sig uttryck.
 • Inkluderar öppna frågor: “Vad uppskattar du mest i personens sätt att vara? och “Vad annat vill du berätta om personens agerande?”
 • Möjlighet att lägga till skräddarsydda öppna frågor och tilläggsmoduler.
 • Du kan också lägga till färdiga tilläggsmoduler: förmansmodulen, hur man orkar på jobbet (självevaluering), psykologisk trygghet (självevaluering) och engagemang i organisationen (självevaluering).
 • Frågeformuläret och rapporterna är tills vidare tillgängliga på svenska, finska, italienska och engelska.

Hur kan jag börja använda Workplace Nordic 360°?

För att få den största behållningen av Workplace Nordic 360° tolkar man resultaten tillsammans med en certifierad WorkPlace Big Five Profile™-coach. Man beställer rapporten (utvärderingen) via samma coach. Det är enkelt!

Du kan antingen:

Ta hjälp av Workplace Nordic 360° och utveckla ditt beteende med hjälp av responsen!

Evaluera beteenden i arbetsmiljön

Workplace Nordic 360° kompletterar WorkPlace Big Five och skapar en grund för att utveckla det egna beteendet i olika kontexter.

Workplace Nordic 360° undersöker personens beteende och handlingar i arbetskontexten via de 23 underegenskaperna i WorkPlace Big Five, såsom oro, sällskaplighet, förändring, återhållsamhet och planering.

I tillägg till självevalueringen innehåller standardrapporten bedömningar av den:

 • närmsta förmannen
 • kolleger
 • underställda
 • andra

Alla svarar på samma frågor. Det går att skräddarsy grupperna som svarar på evalueringen. Svaren är anonyma, förutom svaren från närmsta förmannen.

Man brukar inte göra WorkPlace Big Five-profileringen flera gånger, eftersom personligheten inte förändras. Däremot kan man gärna upprepa 360°-bedömningen som ett sätt att följa upp hur beteendet utvecklas, eftersom vi kan förändra vårt beteende.

Vad våra kunder säger

Skrolla till toppen