Referenser
Workplace Nordic

kati-stenius-

Personligheten är grunden vi står på, men EQ beaktar människan som en helhet. Genom att förstå vår emotionella intelligens och känna till våra förmågor kan vi bättre lära känna oss själva och utvecklas. EQ-i 2.0 är en heltäckande och konkret metod för att utvärdera emotionell intelligens. Det bästa är att den fokuserar på personens välmående, vilket är det viktigaste för många. Genom att kombinera de två verktygen WorkPlace Big Five och EQ-i 2.0 kan jag skapa en givande helhet för kunden, oberoende av vilka teman vi avhandlar i coachningen.

Kati Stenius

Coach, rekryteringskonsult, The Work Lagoon Oy
Johanna Alasuutari

Vi använder WorkPlace Big Five-profileringsverktyget för att utveckla personalens kunnande och ledarskapet. Personlighetsprofilerna används i förmansarbetet, i arbetshandledning, i rekryteringar och då vi utvecklar våra team. I Aktia används WorkPlace Big Five som ett verktyg av förmännen för att utveckla sig själva och sina team. Verktyget är som en spegel där vi kan se hurdana personer som jobbar hos oss och hurdana personlighetsprofiler vi har. WorkPlace Big Five hjälper oss att förstå hur man bäst leder olika personlighetstyper. Då t.ex. ledningsgruppen vet vilka profiler som är vanligast i bolaget, kan de anpassa sin verksamhet och sin kommunikation enligt det.

Johanna Alasuutari

HR-direktör, Aktia
Jarmo_Manner_web_BoMentisOy

WorkPlace Big Five: Jag använder WorkPlace Big Five-verktyget i mitt arbete med att utveckla ledningsgrupper och coacha individuella ledare och tycker att det är till stor nytta. Verktyget kan hjälpa en att hitta en personlig och effektiv ledarstil och skapar fantastiska möjligheter att dra nytta av gruppers olikheter. Med hjälp av verktyget går det enkelt att synliggöra styrkor och svagheter i gruppers sätt att tänka och verka. I konfliktsituationer ökar WorkPlace Big Five förståelsen för de olika parternas sätt att verka och ger verktyg för att hitta nya samarbetsformer.

EQ-i: Mina kunder har ansett det speciellt nyttigt att se hur de olika komponenterna i emotionella intelligensen är i balans. Dessa insikter har lett till stora förändringar i sätten att leda och kommunicera, med mycket goda resultat som följd.

Jarmo Manner

CEO-coach
Ikigai Assessments kuva neliö_663

EQ-i 2.0-kursen var mycket välorganiserad. Webbkursen gav oss goda grundkunskaper och den interaktiva utbildningssessionen fördjupade dem. Vi tyckte att kursen var på en lämplig nivå och den gjorde oss verkligen redo att börja använda metoden, vilket bekräftades av provet i slutet av kursen. Det är bra att utbildarna ser till att de som använder metoden faktiskt klarar av det.

Elina Suutarinen & Inka Malmberg-Rajaniemi

Psykologikonsulter, IKIGAI Assessments Oy
Erkki Levä

WorkPlace Big Five är det överlägset bästa utvärderingsverktyg jag hittills har använt. Det är klart och kompakt och kommer träffsäkert åt de mest centrala delarna av arbetspersonligheten. Det är ett mycket användbart verktyg i olika sammanhang, t.ex. då personer ska väljas till olika poster, då man vill utveckla ledningsgrupper och i coaching.

Erkki Levä

Ledande psykolog, Arespartners
WeLaB 19b (003)

Vid The WeLaBillä har vi använt Maslach Burnout Toolkit i samband med ledarskaps- och teamcoachning. MBI har fungerat väldigt bra för att starta diskussioner om utmattning. Också i de fall där ingen har lidit av utmattning, har AWS och de sex delområdena i arbetslivet gett värdefull information om hur väl personen passar in i arbetsplatskulturen. Det här har i sin tur gett upphov till många intressanta och givande diskussioner, t.ex. om värden eller rättvisa.

Riina Laiho & Hanna Westerholm

Ledarskaps- och teamcoacher, The WeLab
Sari Ek-Petroff

Vi är en projektorganisation som har team på flera olika orter. För oss är förändring en ständig faktor, vilket kräver att man kan leda sitt eget arbete. Vi vill ge våra chefer och förmän ett verktyg som hjälper dem att identifiera sina egna styrkor och utvecklingsområden och förstå olika personligheter. WorkPlace Big Five ger oss ett gemensamt språk då vi vill tala om ledarskap och förmansarbetet.

SARI EK-PETROFF

Personalutvecklingschef, Teknologiska forskningscentralen VTT
Ben N

WorkPlace Big Five-profilen har många praktiska fördelar. För erfarna ledare kan den fördjupa insikter de fått från tidigare utvärderingar av personligheten eller prestationsförmågan och ge dem en möjlighet att fokusera på specifika utvecklingsområden. För nya ledare och förmän erbjuder den en lättbegriplig ram för deras personliga och professionella utveckling. För coacher är den ett enkelt och trovärdigt verktyg, som med sin praktiska infallsvinkel kan hjälpa människor att utveckla sina färdigheter och tänkesätt.

Ben Nothnagel

Ledarskapscoach och internationell föreläsare
Antti_Aro_

Terveystalo strävar efter mätbara resultat i allt kundarbete. Vi använder WorkPlace Big Five, eftersom dess vetenskapliga grund är stark och det går att skapa konkreta utvecklingsplaner utgående från resultaten. Våra arbetsplatspsykologer använder verktyget för att förbättra välmågan både hos individer och i arbetsgemenskaper. WorkPlace Big Five-profilering ingår också i den förmansutbildning vi erbjuder våra kunder.

Antti Aro

Ledande arbetsplatspsykolog, Terveystalo
Arespartners

Goda ledare är emotionellt intelligenta. De förmår leda och engagera personalen och får bättre resultat till stånd. De kan tolka sina egna känslor och tror på sig själva. Samtidigt är de skickliga på att uttrycka sina åsikter och känslor. De är optimistiska, flexibla och stresståliga. Goda ledare drar nytta av sin självkännedom och objektivitet i beslutsfattandet. Det är skäl att fästa uppmärksamhet vid ledarnas emotionella kompetens vid rekryteringar. Vi använder den vetenskapligt validerade EQ-i 2.0-skalan i utvärderingar av emotionell intelligens för att hjälpa våra kunder hitta emotionellt intelligenta nyckelpersoner. Man kan också utveckla sin emotionella intelligens, så alla kan bli bättre på det.

JANNE MARTTINEN & VESA HILEVAARA

Seniorkonsulter, Arespartners
tommi-1920x0-c-default_

Jag har använt Workplace Nordic 360°-verktyget tillsammans med WorkPlace Big Five-profileringen i utvecklingen av ledningsgrupper och team. Workplace Nordic 360° ger svaret på en fråga som ofta uppstår under profileringen: “Om min självevaluering ser ut så här, hur månne andra människor ser på mitt beteende i olika situationer?”. Workplace Nordic 360° konkretiserar och synliggör den egna personligheten och ger utrymme för kommentarer. Via Workplace Nordic 360° kan man få verbaliserad respons på sitt beteende, uppdelat enligt de olika personlighetsdragen. En sådan här direkt respons på beteendet är väldigt nyttigt i sig, och stöder och fördjupar de insikter och den nytta man får av WorkPlace Big Five. Det går också att skräddarsy och utvidga Workplace Nordic 360° till olika utvecklingsbehov i en organisation.

Tommi Lindholm

VD, utbildare, Brik
Tomi Tuomasjukka_neliö

Jag använder MBI + AWS-skalorna i mitt jobb som coach för ledare och chefer. Den här metoden har varit användbar för att mäta hur bra mina kunder orkar på jobbet. Ett av de vanligaste målen i ledarskapscoachning är välmående på jobbet, och personens egna erfarenheter är alltid utgångspunkten för vårt arbete. Det är också viktigt att sätta personens erfarenheter av att orka i perspektiv. Det har varit väldigt användbart då mätningen visat t.ex. att “bara 12 % av jämförelsegruppen orkar sämre än du”. Det är en ögonöppnare, som ger perspektiv på det egna måendet, och som kan förhindra att man kör helt slut på sig själv. På det sättet kan man på riktigt börja jobba med saken och söka metoder för att förändras. Frågeformuläret Areas of Worklife är också ett nyttigt verktyg för att hitta de faktorer som påverkar måendet negativt. I ett fall gick vi igenom resultaten tillsammans med kundens förman. I diskussionen kom det fram att en orsak till att kunden inte mådde bra var att ledningsgruppen hade ignorerat HR-frågor som kunden hade drivit på. Förmannen blev medveten om situationen, vilket skapade en möjlighet till förändring.

Tomi Tuomasjukka

Ledarskapscoach, Työluotsi Oy
juha_martikainen (003)

WorkPlace Big Five: Under de 20 år som jag jobbade som chef använde jag flera olika verktyg för att analysera personligheten. De senaste åren har jag jobbat som coach för chefer på högre nivåer och har gjort en bred jämförelse av olika verktyg. Mitt val föll på WorkPlace Big Five, eftersom jag tycker att det fungerar bäst för självkännedom och självutveckling. Verktyget tar självkännedomen till så djupa nivåer att det till och med kan vara smärtsamt. Mina kundförhållanden är ofta långvariga och jag använder vanligen WorkPlace Big Five för att behandla olika teman under flera års tid.

Jag beställer också alltid Leader and Capacitor-rapporterna, som fördjupar självkännedomen via de så kallade “blends”, som går in på kombinationen av olika personlighetsdrag. Rätt kombination kan ge enorma styrkor på vissa områden och naturligt stärka kompetenserna. På motsvarande sätt kan vetskapen om en mindre lyckad kombination av personlighetsdrag hjälpa en att hitta möjliga fallgropar, som i värsta fall kunde leda till att karriären avslutas. När jag gick WorkPlace Big Five-utbildningen sa jag: “Jag önskar att jag hade känt till allt det här som 30-årig VD”. Ofta hör jag liknande kommentarer från dem jag coachar. Lyckligtvis får jag coacha många unga ledare, som får lära sig dessa saker redan i början av karriären.

EQ-i: Jag använder allt oftare verktyget EQ-i 2.0 för att utvärdera mina kunders emotionella intelligens. Då jag nämner att EQ har fem gånger större betydelse för framgången än IQ säger de: “Då beställer vi en sådan utvärdering direkt.” Vissa ledare har ansett att man borde göra en EQ-i-utvärdering tidigare i coachingprocessen, eftersom det var den som på riktigt synliggjorde de egna styrkorna och utvecklingsområdena. Betydelsen av EQ-bedömningen är stor då man vill utvecklas som ledare, eftersom man medvetet kan utveckla och förändra saker. Jag jämför vanligen EQ-i-rapporten och BarOn-delen om emotionell intelligens i WorkPlace Big Five Leader-rapporten och hittar ofta intressanta korrelationer.

Juha Martikainen

Executive coach, Hälsa
Kuva_KH

En av de viktigaste framgångsfaktorerna vid Canon är ett högkvalitativt coachande ledarskap som utgår från våra värden. De senaste åren har vi i ledarskapsutvecklingen fokuserat på energiledarskap på individnivån, teamnivån och organisationsnivån. Canon behövde en metod för att hjälpa förmännen identifiera sina egna naturliga personlighetsdrag i förmansarbetet och förstå hur deras styrkor och utvecklingsområden påverkar deras egen energi och personerna i deras närhet. Förmännen tyckte att WorkPlace Big Five personlighetsutvärderingen och Workplace Nordic 360° var tydliga helheter, som ökade självkännedomen och effektiviteten i deras ledarskap. Konceptet med en energitank har blivit en del av vardagen i vår organisation och kommer säkert att hjälpa individerna och teamen att styra sin energi utgående från vad situationen kräver.

WorkPlace Big Five-rapporterna är informativa och ger mycket material för en förbättrad självkännedom och självutveckling. I framtiden kommer vi att använda WorkPlace Big Five-verktyg både i rekryteringen och i utvecklingen av kompetens och ledarskap i hela organisationen. Under min karriär har jag haft möjligheten att använda flera olika utvärderingsverktyg, och WorkPlace Big Five är ett av de bästa tack vare dess klarhet, vetenskapliga validitet och användarvänlighet.

Katja Hautala

Human Resources Director, Canon Oy

WorkPlace Big Five Profile –certifierade konsulter

EQ-i 2.0™ –certifierade konsulter

Maslach Burnout Toolkit –konsulter

Teamsimulation om konfliktsituationer och emotionellt temperament -konsulter

Skrolla till toppen