Referenssit
Workplace Nordic

kati-stenius-

Persoonallisuus on meidän kivijalkamme, mutta EQ tuo kivijalalle henkilön kokonaisuutena. Tunnetaitojen ymmärtäminen ja omiin taitoihin tutustuminen on mahtava perusta itsensä tuntemiseen ja kehittämiseen. EQ-i 2.0 on kattava ja konkreettinen tunneälyn arviointimenetelmä, ja mikä parasta se kulminoituu omaan hyvinvointiin. Juuri siihen, mikä monelle on kaikista tärkeintä. Yhdistämällä nämä kaksi työkalua; persoonallisuusprofiloinnin WorkPlace Big Five ja tunneälymittauksen EQ-i 2.0 saan asiakkaalle antoisan kokonaisuuden, joka tukee valmennusprosessia riippumatta valmennuksen teemasta.

Kati Stenius

Valmentaja, rekrytointikonsultti, The Work Lagoon Oy
Jarmo_Manner_web_BoMentisOy

WorkPlace Big Five: Käytän WorkPlace Big Five työkalua johtoryhmien kehittämisen ja johtajien yksilöcoachauksen apuna, ja olen kokenut sen todella hyödyllisenä. Työkalu auttaa löytämään persoonallisen ja vaikuttavan johtamistyylin ja avaa huikean mahdollisuuden ryhmien erilaisuuden hyödyntämiseen. Sen avulla on helppo tehdä näkyväksi voimavarat ja ongelmat ryhmän ajattelussa ja toiminnassa. Konfliktitilanteissa WorkPlace Big Five kasvattaa ymmärrystä eri osapuolten toimintatavoista – avaimet uusien yhteistyömallien oppimiseen on helppo osoittaa WPB5:n avulla.

EQ-i: Asiakkaani ovat kokeneet erityisen hyödyllisenä mahdollisuuden nähdä, miten tunneälyn eri tekijät ovat tasapainoissa keskenään. Näihin tasapainoituksiin liittyvät oivallukset ovat aiheuttaneet isojakin muutoksia johtamis- ja vuorovaikutustavoissa erittäin hyvin tuloksin.

Jarmo Manner

CEO-coach
Anne Nahkala

Itsensä tunteminen on oman kehittymisen, itsensä johtamisen, tiimissä toimimisen ja ihmisten johtamisen sekä oman hyvinvoinnin perusta. WorkPlace Big5 lisää ymmärrystä persoonasta ja toimintamalleista, sekä antaa konkreettista pohjaa itsensä, johtajuuden ja vuorovaikutuksen kehittämiselle. Omassa työssäni käytän sitä yksilö- ja ryhmäcoachingissa sekä johtajuuden, itsensä johtamisen ja tiimityön kehittämisessä. WorkPlace Big5 yhdistettynä omien skeemojen (tunnelukkojen) tunnistamiseen ja tiedostamiseen lisää tietoisuutta itsestä, omasta persoonasta ja vahvuuksista, sekä haitallisista ajatus- ja käyttäytymismalleista. Käytänkin näitä molempia mm. terapeuttisissa valmennuksissa.

Anne Nahkala

Coach, organisaatiokonsultti, terapeutti, Avventura Holding Oy
Ikigai Assessments valmentajat

EQ-i 2.0 -kurssi oli hyvin rakennettu. Verkkokurssi antoi hyvät pohjatiedot aiheeseen, johon päästiin syventymään vuorovaikutteisissa koulutussessioissa. Kurssi oli mielestämme sopivan vaativa ja todella valmisti menetelmän käyttöön – tämän varmisti myös loppukoe. On hyvä, että kouluttajat pitävät huolen, että menetelmän käyttäjät todella osaavat sitä käyttää.

Elina Suutarinen ja Inka Malmberg-Rajaniemi

Psykologikonsultit, IKIGAI Assessments Oy
Erkki Levä

WorkPlace Big Five on ylivoimaisesti paras kaikista tähän asti käyttämistäni arviointimenetelmistä. Se on selkeä ja kompakti, kattaen osuvasti työpersoonan keskeiset alueet. Se on erittäin käyttökelpoinen työkalu eri yhteyksissä, kuten valinta-arvioinneissa, johtoryhmien kehittämisessä ja coachingissa.

Erkki Levä

Johtava psykologi, Arespartners
WeLaB 19b (003)

Olemme The WeLaBillä käyttäneet Maslach Burnout Toolkit -arviointia johtaja- ja tiimivalmennusten yhteydessä. MBI on toiminut loistavana keskustelun avaajana työuupumukseen liittyen ja vaikka työuupumusta ei olisikaan ollut, on AWS ja sen työelämän kuusi osa-aluetta antaneet erinomaista tietoa henkilön yhteensopivuudesta ympäröivään työpaikkakulttuuriinsa. Tästä ollaan saatu monia mielenkiintoisia sekä oivalluttavia keskusteluja, esimerkiksi arvoihin tai oikeudenmukaisuuteen liittyen.

Riina Laiho ja Hanna Westerholm

Johdon- ja tiimien valmentajat, The WeLaB
Tomi Tuomasjukka by Jarno Artika
Käytän MBI + AWS -mittausta työssäni johdon ja esimiesten työnohjaajana. Asiakkaan jaksamisen mittatikkuna tämä menetelmä on osoittautunut varsin oivalliseksi. Johdon työnohjauksessa jaksamisen ylläpitäminen on yksi tavallisimpia tavoitteita ja jokaisen henkilön oma kokemus on aina lähtökohta asian käsittelyyn. Olennaista on myös suhteuttaa jaksamiskokemus johonkin yleisempään. Olen huomannut erittäin hyödylliseksi, kun mittaus kertoo, että ”vain 12 prosenttia vertailuryhmästä kokee huonompaa jaksamista kuin sinä”. Se kolahtaa, se laittaa omalle jaksamisen kokemukselle mittasuhteet ja riisuu viimeisetkin pärjäämisen ja sinnittelyn aikomukset. Tämä avaa tietä tilanteen todelliselle käsittelylle ja muutoksen avainten etsimiselle. Mittaukseen sisältyvä työelämän osa-alueiden luotaus on myös hyvä työkalu jaksamiseen vaikuttavien asioiden jäljittämiseen. Erään asiakkaani mittausta käytiin läpi hänen esimiehensä kanssa ja työn huono palkitsevuus nousi esiin. Keskustelu paljasti, että kyse ei ollut palkkauksesta vaan henkilön ajamien henkilöstöasioiden ohittamisesta johtoryhmässä. Esimies tuli tietoiseksi tilanteesta ja muutokselle avautui mahdollisuus.

Tomi Tuomasjukka

Johdon valmentaja, Työluotsi Oy
Ben N

WorkPlace Big Five Profile tarjoaa käytännön hyötyjä: Kokeneille johtajille, koska se syventää aiemmista persoonallisuus- tai suorituskykyarvioista mahdollisesti saatuja oivalluksia ja mahdollistaa keskittymisen tiettyihin kehitysalueisiin. Uusille päälliköille ja johtajille, koska se tarjoaa helposti ymmärrettävän kehyksen henkilökohtaisen tai ammatillisen kehityksen suunnittelemiseen ja toteuttamiseen. Kouluttajille, koska se on helppokäyttöinen ja uskottava työkalu, jonka käytännöllisen lähestymistavan avulla voi auttaa muita kehittämään tärkeitä taitoja ja ajattelutapoja.

Ben Nothnagel

Johdon valmentaja ja kansainvälinen luennoitsija
Kuva_KH

Canonilla arvojen mukainen, laadukas ja valmentava johtaminen on yksi tärkeimmistä menestystekijöistä. Viime vuodet Canon on keskittynyt johtamisen kehittämisessä energian johtamiseen niin yksilöiden, tiimien kuin organisaationkin tasolla. Canon etsi menetelmää, joka auttaisi esimiehiä tunnistamaan omat luontaiset piirteet esimiestyössä sekä miten vahvuudet tai kehittämisalueiksi koetut alueet vaikuttavat omaan energiaan ja ympärillä oleviin ihmisiin. WorkPlace Big Five Profile -henkilöarvio ja Workplace Nordic 360° -kyselyt koettiin esimiesten keskuudessa selkeinä ja helposti käsiteltävinä kokonaisuuksina, jotka lisäsivät itsetuntemusta sekä oman johtamisen vaikuttavuutta lähiympäristössä. Energiatankkiajattelu on myös tullut osaksi organisaatiomme arkea ja varmasti edesauttaa yksilöitä ja tiimejä jatkossa johtamaan omaa energiaa tilanteen vaatimalla tavalla.

WorkPlace Big Five -raportit ovat informatiivisia ja antavat paljon aineksia parempaan itsetuntemukseen sekä itsensä kehittämiseen. Jatkossa WBP5-arviointeja ja työkaluja on tarkoitus hyödyntää rekrytoinneissa sekä osaamisen ja johtamisen kehittämisessä läpi organisaation. Olen urani aikana päässyt käyttämään erilaisia henkilöarviointeja ja WorkPlace Big Five on selkeydeltään, tieteelliseltä pätevyydeltään sekä hyödynnettävyydeltään yksi parhaimmista.

Katja Hautala

Human Resources Director, Canon Oy
ares2

Hyvillä johtajilla on tunneälyä. He kykenevät johtamaan ja sitouttamaan henkilöstöä sekä saamaan aikaan parempia tuloksia. He osaavat tulkita omia tuntemuksiaan ja uskovat itseensä – samoin kuin ovat taitavia ilmaisemaan omia mielipiteitään ja tuntemuksiaan. He ovat optimistisia, joustavia ja sietävät hyvin stressiä. Päätöksenteossa hyvät johtajat hyödyntävät hyvää itsetuntemustaan ja objektiivisuuttaan. Johtajan tunnetaitoihin on syytä kiinnittää huomiota henkilöiden valintatilanteessa. Käytämme tunnetaitojen arviointiin tieteellisesti validoitua EQ-i 2.0 -tunneälymittaria ja sen avulla voimme auttaa asiakkaitamme löytämään tunneälykkäitä avainhenkilöitä. Tunnetaitoja voidaan myös kehittää, joten jokainen voi parantaa taitojaan siinä.

JANNE MARTTINEN JA VESA HILEVAARA

Seniorikonsultit, Arespartners
tommi-1920x0-c-default_

Olen käyttänyt Workplace Nordic 360° -työkalua johtoryhmä- ja tiimityön kehittämisessä ja muotoilussa WorkPlace Big Five -profiloinnin yhteydessä. Workplace Nordic 360° antaa vastauksen WPB5-profiloinnin aikana usein esiintyvään kysymykseen: ”Jos itsearvioni näyttää tältä, mitenköhän muut ihmiset käyttäytymiseni eri tilanteissa näkevät?”. Oman persoonallisuuden näkymisen konkretisoinnin lisäksi Workplace Nordic 360° tarjoaa myös kommentointimahdollisuuden. Näin Workplace Nordic 360° antaa myös persoonallisuuden piirteiden mukaisesti jaoteltua sanoitettua palautetta omista toimintamalleista. Tällä tavoin ohjattu palaute omista toimintatavoista on erittäin hyödyllistä jo itsessään sekä tukee ja syventää WorkPlace Big Fiven tuomaa näkemystä ja hyödynnettävyyttä. Workplace Nordic 360° on myös räätälöitävissä ja laajennettavissa erilaisiin organisaation kehittämisen tarpeisiin.

Tommi Lindholm

Tutkimusjohtaja, kouluttaja Brik
Pekko Nieminen 2022.png

Hyvän johtamisen pohjalla on aina syvä itsetuntemus ja ymmärrys oman toiminnan syistä ja seurauksista. Tämä on myös edellytyksenä sillä, että pystyy ymmärtämään ja tulkitsemaan erilaisuutta ja toisten ihmisten toimintaa. Tämä antaa mahdollisuuden siihen, että ryhmästä saadaan rakennettua voittava tiimi. Oli kyseessä sitten johtoryhmä, projektitiimi tai mikä muu tiimi tahansa. WorkPlace Big Five -profilointi auttaa niin yksilöä kuin ryhmääkin. Sitä pystyy hyödyntämään mitä parhaimmin myös silloin kun halutaan vahvistaa psykologista turvallisuutta organisaatiossa ja haavoittuvuuteen perustuvaa luottamusta. Tämä on avain ja mahdollisuus muutokseen ja kehittymiseen.

Pekko Nieminen

Founder, Executive advisor & principal consultant, Ave Group
Sanna Wenström

Emergy Emotional Climate Audit™ -sertifiointikoulutus oli antoisa ja työkalu vakuutti minut tutkimustaustallaan ja kotimaisuudellaan. EECA soveltuu erinomaisesti osaksi positiivisen johtamisen ja organisaatioiden kehittämistä, valmennus- ja kehittämisprosesseja sekä erityisesti positiivisen johtamisen teemallisen työnohjauksen (D-ryhmien) työskentelyä.

Sanna Wenström

Ammatillinen erityisopettaja, lehtori, positiivisen johtamisen asiantuntija, Oulun ammattikorkeakoulu, ammatillinen opettajakorkeakoulu
Kirsi_Nuotto_005 copy

Emergy Emotional Climate Audit™ -tunneilmastokartoituksen ja Emergy Emotional Agency™ -ohjelman myötä olemme ymmärtäneet, että tunteet ja työpaikan tunnetaidot ovat läsnä jokapäiväisessä elämässämme VTT:llä; kuten erilaisissa kohtaamisissa, prosesseissa ja toimintamalleissa, projektityössä jne. Ihmiset meillä ovat oivaltaneet, että tunnetaidot eivät ole mitään irrallisia taitoja, vaan nimenomaan ratkaisevia yksilöiden ja organisaation hyvinvoinnin ja suorituskyvyn kannalta. Tunnetoimijuus luo myös psykologista turvallisuutta, joka on yhteydessä korkeaan suorituskykyyn. Ollaksemme innovatiivisia tarvitsemme kukoistavia ihmisiä!

Kirsi Nuotto

Henkilöstöjohtaja, VTT
Antti Aro-2

Terveystalo tähtää mitattavaan vaikuttavuuteen kaikessa asiakastyössään. Käytämme kehittämistyökaluna WorkPlace Big Fivea, koska sen tieteellinen pohja on vahva ja sen perusteella voi laatia konkreettisia kehittämis­suunnitelmia. Työterveyspsykologimme käyttävät WorkPlace Big Five -työkalua terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi yksilöiden ja työyhteisöjen kanssa. WorkPlace Big Five -profilointi on myös kiinteä osa asiakkaillemme tarjoamiamme esimiesvalmennuksia.

Antti Aro

Johtava työterveyspsykologi, Terveystalo
Juha Martikainen

WorkPlace Big Five: Käytin noin 20 vuotta erilaisia persoonallisuuden analysointityökaluja itse toimiessani johtajana. Viimeiset vuodet olen toiminut ylemmän johdon coachina ja tein laajan vertailun eri työkalujen eroista. Päädyin käyttämään Work Place Big Five -arviota, koska se soveltuu mielestäni parhaiten itsensä tuntemisen ja itsensä kehittämisen tilanteisiin. Se vie itsensä tuntemisen aivan eri sfääreihin; joskus jopa niin, että sattuu. Asiakassuhteeni ovat yleensä hyvin pitkiä ja käytän WorkPlace Big Fivea jokaisen johtajan kanssa eri aiheita käsitellessä tavallisesti usean vuoden aikana.

Tilaan aina myös Leader ja Capacitor -raportit, jotka syventävät itsetuntemusta ”blendien” upeaan maailmaan. Blendit tarkoittavat eri persoonallisuuspiirteiden yhdistelmiä, jotka voivat sopivilla yhdistelmillä antaa valtavia luontaisia vahvuuksia tiettyihin osaamisiin. Vastaavasti ei-niin-sopivilla yhdistelmillä voivat auttaa tiedostamaan omia mahdollisia sudenkuoppia, jotka voivat pahimmillaan jopa katkaista johtajan uran. Itse sanoin WorkPlace Big Five -koulutuksessa, että ”Olisinpa tiennyt nämä asiat 30-vuotiaana toimitusjohtajana” ja vastaavia kommentteja kuulen usein johtajilta. Onneksi saan valmentaa monia nuoria johtajia, jotka pääsevät oppimaan nämä asiat jo heti uran alussa.

EQ-i: Käytän EQ-i 2.0 -tunneälyn arviota yhä useammin johtajien kanssa. Kun mainitsen, että tunneälyllä on menestykseen viisinkertainen merkitys verrattuna älykkyysosamäärään, niin monet asiakkaistani sanovat heti: ”No laitetaanpa yksi sellainen arvio tilaukseen saman tien.” Jotkut johtajat ovat sanoneetkin, että EQ-i- arviointi olisi pitänyt tehdä vielä aikaisemmin coaching-prosessissa, koska se vasta aidosti avasi omat vahvuudet ja kehityskohdat johtajana. Tunneäly-arvion painoarvo on johtajana kehittymisen prosessissa suuri, sillä asioita voi tietoisesti kehittää ja muuttaa. Vertaan yleensä EQ-i -tunneälyn arviota ja Work Place Big Five Leader-raportin BarOn’s tunneälyn osiota ja näistä löytyy usein mielenkiintoinen korrelaatio.

Juha Martikainen

Executive coach, Hälsa

WorkPlace Big Five Profile –sertifioidut konsultit

Nimi Yritys Yhteystiedot
Schreck Kirsti Smart Human Consulting Oy kirsti.schreck(at)smarthc.fi +358 400 6611 80
Korhonen-Yrjänheikki Kati katiky(at)elisanet.fi +358 407003335
Pessi Markus Novetos Oy markus.pessi(at)novetos.fi
Sopa Kurti Aida Neptune Software aida(at)neptune-software.com +47 46370062
Rautiainen Leena Valmennustalo Viritys Oy leena(at)valmennustaloviritys.fi +358 50 371 6499
Tuorila Liisa Tapojärvi Oy liisa.tuorila(at)tapojarvi.fi
Suoranta Hanna AS3 Finland Oy hsu(at)as3.fi
Hautala Jaana Oivaltamaan Oy jaana.hautala(at)oivaltamaan.fi +358 50 340 6288
Björkman Maija Maija_bjorkman(at)hotmail.com +358 50 321 9399
Ruokamo Pia Tapojärvi Oy pia.ruokamo(at)tapojarvi.fi

EQ-i 2.0™ –sertifioidut konsultit

Nimi Yritys Yhteystiedot
Rajala Minnariikka Delficon Oy minnariikka.rajala(at)delficon.fi +358 50 385 17 17
Hilevaara Vesa Arespartners vesa.hilevaara(at)arespartners.fi +358 44 057 9570
Michelsson Erica Workplace Nordic erica(at)workplacenordic.com
Pitkänen Eeva Novetos Oy eeva.pitkanen(at)novetos.fi +358 400 7070 11
Sirén Rina Miltton rina.siren(at)miltton.fi
Katajisto Hilkka-Maija Workplace Nordic hilkka-maija(at)workplacenordic.com +358 400 173 924
Tuomasjukka Tomi Työluotsi Oy Tomi.tuomasjukka(at)tyoluotsi.fi +358 50 433 9049
Martikainen Juha Hälsa juha.martikainen(at)halsa.fi +358 50 322 4417
Kankaanrinta Tarja +358 400 912 836
Tiililä Maarit Maarit Tiililä Oy maarit(at)tiilila.fi +358 40 516 3321

Emergy® Emotional Climate Audit -sertifioidut konsultit

Nimi Yritys Yhteystiedot
Rissanen Päivi paivi.rissanen(at)iki.fi +358 40 7021516
Katajisto Hilkka-Maija Workplace Nordic hilkka-maija(at)workplacenordic.com +358 400 173 924
Rantanen Jarkko Emergy Oy jarkko(at)emergywork.com +358 50 528 4808
Degerholm Emmi emmi.degerholm(at)outlook.com
Kuuri Leena Wesentra Oy leena.kuuri(at)wesentra.com
Rautio Ellariina Teknologian tutkimuskeskus VTT Ellariina.Rautio(at)vtt.fi
Leppänen Ira Emergy Oy ira(at)emergywork.com +358 40 8308 280
Wenström Sanna Oulu University of Applied Sciences (Oamk) sanna.wenstrom(at)oamk.fi
Michelsson Erica Workplace Nordic erica(at)workplacenordic.com

Maslach Burnout Toolkit –konsultit

Nimi Yritys Yhteystiedot
Martikainen Juha Hälsa juha.martikainen(at)halsa.fi +358 50 322 4417
Stenius Kati The Work Lagoon Oy kati.stenius(at)theworklagoon.fi +358 400 436437
Fast Maija Bird & Bird Attorneys Ltd. Maija.Fast(at)twobirds.com
Eloranta Tarja KM Future Ky tarja.eloranta(at)kmfuture.fi +358 45 227 5021
Tuomasjukka Tomi Työluotsi Oy Tomi.tuomasjukka(at)tyoluotsi.fi +358 50 433 9049
Aminoff Pirkko Mind Avenue Oy pirkko.aminoff(at)mindavenue.fi +358 50 3038263
Westerholm Hanna The WeLaB hanna(at)thewelab.fi
Berglind Anna CapMan Group anna.berglind(at)capman.com
Dahlblom Christina Flo Co christina(at)dahlblomsparks.com +358 50 563 6927
Salonen Anne Tresentio Oy anne.salonen(at)tresentio.fi +358 400 795 371

Konfliktitilanteet ja tunnetemperamentti -tiimisimulaation konsultit

Nimi Yritys Yhteystiedot
Leppänen Ira Emergy Oy ira(at)emergywork.com +358 40 8308 280
Tonder Henrika Henrika Tonder Oy henrika.tonder(at)gmail.com +358 45 152 2287
Martikainen Juha Hälsa juha.martikainen(at)halsa.fi +358 50 322 4417
Muhonen Timo Corporate Condition timo(at)corporatecondition.com +358505646734
Pitkänen Eeva Novetos Oy eeva.pitkanen(at)novetos.fi +358 400 7070 11
Hukari Anniina Taito Training Oy anniina(at)taitotraining.fi + 358 50 570 0856
Niemelä Anitta Anitta Niemelä Oy anitta.niemela(at)anittaniemela.fi +358 40 742 1110
Viranta Tuuli Shortum tuuli.viranta(at)shortum.eu +358 50 431 6599
Remes Saara WD Work Design Oy saara.remes(at)workdesign.fi +358 50 555 5430
Saarela Tuula Ba tuula.ba(at)tuulasaarela.com +358 50 5004515

Tilaa Workplace Nordicin uutiskirje!

Kun tilaat uutiskirjeemme, saat sen sähköpostiisi 3-6 viikon välein. Uutiskirjeessä saat ajankohtaista tietoa palveluistamme sekä uusista blogeistamme. Henkilötietojasi (sähköposti) käsitellään henkilötietolain mukaan. Tilaamalla hyväksyt rekisteri- ja tietosuojaselosteemme.

Scroll to Top